Програма дисциплина: "Компютърни мрежи"
ИмеПрограма дисциплина: "Компютърни мрежи"
Дата на преобразуване10.07.2013
Размер136.15 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://cst.swu.bg/bak/37.doc

УЧЕБНА ПРОГРАМАДисциплина: “Компютърни мрежи“

Специалност: “КСТ”

ПМФ на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград

Анотация


Дисциплината има за цел да даде основни знания и умения по компютърни мрежи, като представя съвременните концепции в развитието но компютърните мрежи и пренос на данни. Отчитайки спецификата на обучение по специалността основния акцент е поставен върху изясняване на принципите на организация и управление на мрежите. Лабораторните упражнения имат за цел създаване на определени практически умения при експлоатацията на различните компютърни мрежи.


Извадки от учебния план

Вид на занятието

Семестър

Хорариум, часове

седмично

общо

А. Лекции

VІІ

2

30

Б. Семинарни упражнения

VII

В. Лабораторни упражнения

VІІ

2

30

Г. Изпит

VIIОбщо аудиторна заетост

VII

4

60

Общо извънаудиторна заетост

VII
135

Общ кредит

6,5

Съдържание на учебната програма


А. Лекции

 1. Компютърните мрежи. Исторически преглед. Класификация по мащаб – LAN, MAN, WAN, топология и използувана преносна среда. Използуване на публичната телефонна мрежа. Принципи и организация на компютърните мрежи. – 2 часа

 2. Преносни среди и сигнали използувани в компютърните мрежи. Бинарни сигнали. Видове. Манчестерски код и AMI. Честотна лента. Преносни среди - ускана двойка, коаксиален кабел, оптическа връзка, сателитни комуникации, микровълнова и радио връзка. Затихване и изкривяване на цифровите сигнали в различните преносни среди. Влияние върху скоростта на предаване на информацията. Граници на приложимост на различните преносни среди. – 2 часа

 3. Организация на обмена на данни. Видове кодове използувани за пренос на данни ASCII и EBCDIC код. Режими на работа при обмен на данни: паралелен и последователен обмен; симплекс, полудуплекс, дуплекс; синхронен и асинхронен обмен. – 2 часа

 4. Синхронизация на работата на компютри в мрежа. Необходимост от синхронизация. Битово синхронизиране. Синхронизация в локални мрежи с манчестерски код. DPLL синхронизация в големи мрежи. – 2 часа

 5. Компресиране и шифриране на информация. Знаково ориентирана компресия. Статистическо компресиране. Компресия на факс. Шифриране - симетрични и асиметрични алгоритми. – 2 часа

 6. Отворена системна архитектура. Комуникационни задачи. Стандартизация. OSI модел. Нива на модела и техните функции. – 2 часа

 7. Протоколи. Функции на комуникационните протоколи. Видове. Знаково ориентирани протоколи -пример BYSINC. Битово ориентирани протоколи пример SNLC. Протоколи използувани в Internet - TCP/IP. – 2 часа

 8. Локални мрежи. Класификация. Класификация по логическа топологи. Класификация по честотно използуване на комуникационната среда. Класификация по достъп до комуникационната среда. Класификация по бързодействие. – 2 часа

 9. LAN с конкурентен достъп и магистрална топология. Ethernet мрежи - стандарти. Алгоритъм за достъп до комуникационната среда. CSMA/CD. Откридане и решаване на колизиите. Ограничения върху дължината на сегмента и колизионния домен. Формат на фрейма. Алгоритъм на работа на мрежовите карти в рижими на предаване и приемане. Конфигуриране на Ethernet мрежи с дебел и тънък коаксиален кабел, усукана двойка и отпически кабел. Смесени конфигурации. Софтуерна настройка на мрежата. – 2 часа

 10. LAN с конкурентен достъп. Мрежи с кръгова топология и оторизиран достъп - Token ring. Алгоритъм за достъп до мрежата. Роля на маркера. Приоритети. Обработка на информационен фрейм. Магистрални мрежи с оторизиран достъп - Token bus. Необходимост от главен компютър. – 2 часа

 11. Свързване на локални мрежи. Свързване на еднотипни и разнотипни мрежи. Повторители, мостове, маршрутизатори и шлюзове. Настройка на мрежата. Многопортови мостове. Алгоритъм на работа при свързано дърво с многопортови мостове. – 2 часа

 12. Високоскорости локални мрежи. Високоскорости мрежи с магистрална организация Fast Ethernet Организация и протоколи. Високоскорости мрежи с кръгова организация и оптически пренос -FDDI мрежи. Протокол и конфигуриране. Роля на оптическите елементи. – 2 часа

 13. Обмен на звукова и видео информация..Обмен на гласови данни в режим на реално време. Цифров телефон. PCM. Необходима скорост при стандартен телефонен канал. Цифров запис и пренос на радио и телевизионен сигнал. – 2 часа

 14. Свързване на компютър (LAN) към публичната телефонна мрежа. Принципна организация на публичната цифрова телефонна мрежа. Мултиплексиране на телефонните канали. Синхронно и асинхронно мултиплексиране. Йерархия при мултиплексиране. Комутация на потока. Комутация на канали и комутация на пакети. – 2 часа

 15. Kомпютърна мрежа Internet. Наета линия и ISDN канал. Свързване на компютър /LAN към Internet през публичната телефонна мрежа. Модеми. Адреси и конфигуриране. – 2 часа


Б. Лабораторни упражнения


Упражнение №1: Преносни среди. 2 часа

Упражнение №2: Комуникация посредством сериен интерфейс. 2 часа

Упражнение №3: Запознаване с видовете междинни комуникационни възли използвани в компютърните мрежи. Изследване на повторител и комутатор с оптични портове. 2 часа

Упражнение №4: Инсталиране и конфигуриране на мрежови карти.2 часа

Упражнение №5: Изследване на безжични локални мрежи. 2 часа

Упражнение №6: Изграждане на равноправна локална мрежа. 2 часа

Упражнение №7: Свързване на компютър и локална мрежа към Интернет. 2 часа

Упражнение №8: Виртуални локални мрежи – VLAN. 2 часа

Упражнение №9: Изследване на STP протокол. 2 часа

Упражнение №10: Конфигуриране на маршрутизатор. 2 часа

Упражнение №11: Свързване на отдалечени локални мрежи. 2 часа

Упражнение №12: Използване на отдалечен принтер. 2 часа

Упражнение №13: Конфигуриране на директорийни услуги. 2 часа

Упражнение №14: Конфигуриране на DNS услуги. 2 часа

Упражнение №15: Проектиране на структурирани кабелни системи.

2 часа


ЛИТЕРАТУРА:


 1. Христов В. Киров Н.,“ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ”, ЮЗУ “Н.Рилски” –Благоевград, 2004

 2. Ганчев И. Компютърни мрежи. ИПМ - Пловдив, 1999.

 3. Дод, A. Наръчник по телекомуникации. София, ИнфоДар, 1999

 4. Костадинова А. и др. Съвременни системи за достъп до Интернет. Аналитичен обзор. Център за информация и документация - ЦЕНТИ, София, 2000.

 5. Мирчев С. Т. АТМ комуникации. София, Нови знания, 2001

 6. под редакцията на К. Боянов. Компютърни мрежи. Интернет, София, НБУ, 1999.

 7. Христов В. и Стоилов А., „Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни мрежи”, ЮЗУ “Н.Рилски” –Благоевград, 2007ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИЦелта на курса е студентите да се запознаят с принципите на изграждане и функциониране на компютърните мрежи и взаимодействието на програмното осигуряване и апаратната част на компютрите. Те трябва да се запознаят с основните понятия и стандарти въведени в компютърните мрежи и Интернет и принципите на проектиране, изграждане и работа на различните компютърни мрежи и Интернет.

Очаквани резултати: Студентите да придобият знания за функционалната и структурна организация на компютърните мрежи и Интернет и взаимодействието между програмното осигуряване и хардуерната част. Те трябва да могат свободно да използват възможностите на операционните системи LINUX и Windows, да могат да конфигурират апаратните и програмните средства, да познават мрежовите среди и да могат да конфигурират директорийни и DNS услуги.


организация на обучениетоА. Аудиторна заетост

1. Лекции

Курсът се състои от три части: Първата част касае общите принципи на пренос на цифрова информация. Разглеждат се въпросите свързани с организацията на данни, различните режими на обмен, методите на синхронизация работата на участвуващите в мрежата компютри, различни машинни кодове, компресия и шифроване на данни. Обърнато е внимание на методите на контрол на грешките.

Втората част е посветена на обсъждане на възможностите за пренос на данни на различни компютърни мрежи. Започва се с разглеждането на локални мрежи с различна организация на достъп до преносната среда- CSMA/CD (Еthernet) и с управл.маркер (Token). Част от материала е посветен на изграждането на високо скоростни мрежи като Gigabit Ethernet и оптически мрежи (FDDI).

Третата част касае въпросите на пренос на данни с използуване на комуникационната среда на публичните телекомуникационни оператори. Показани са методите на включване на компютър към аналогов телефонен и цифров ISDN канал. Разгледани са синхронен и асинхронен режим на съвместен пренос на цифров телефонен сигнал и компютърна информация, принципите на мултиплексиране и комутиране. Изясняват се въпросите свързани с работата на WAN и в частност на организацията на Internet.


2. Лабораторни упражнения

Лабораторните упражнения се провеждат в група от не повече от 10 студенти. Асистентът инструктира студентите по техника на безопасност при работа с елктротехническите съоръжения и електронната апаратура. В началото на упражнението със студентите се прави преглед на теоретичния материал, лабораторното упражнение започва с кратко препитване от асистента за установяване степента на подготовка на студента за конкретното упражнение, за оформянето на протокола се извършва в къщи и се предава за оценка на асистента на следващото занятие.


Б. Извънаудиторна заетост

Необходимото време на студентите за работа в Интернет, работа в библиотеката, консултации и самостоятелна подготовка по отделните теми е приблизително два пъти повече отколкото предвидените лекционни часове по отделните теми. Извънаудиторната заетост включва и необходимото време за подготовка на студентите за всяко лабораторно упражнение (Ki): -по 1 час за подготовка теоретичната част на лабораторно упражнение и за оформянето на протокола (извършва се в къщи и се предава за оценка на асистента на следващото занятие).


 1. Подготовка за лаб. упражнения (домашни задания):
  • работа в библиотека - 30 часа
  • консултации - 30 часа
  • самостоятелна подготовка – 40 часа2. Подготовка за изпит – 35 часа


Общ брой часове за извънаудиторна заетост на студента- 135 часа


организация на оЦЕНЯВАНЕТО


Текущия контрол се осъществява по време на упражненията през семестъра, чрез оценка на протоколите и с контролни въпроси- устно и писмено без предварително уведомяване на студентите. Студентите се допускат до семестриален изпит само след отработване на предвидените в учебната програма лабораторни упражнения.

При неизпълнение на изискванията на текущия контрол с оценка поне „Среден (3)“, студентът допълнително покрива тези изисквания и има право да се яви на изпит по съответната дисциплина на която и да е изпитна сесия след това, за която има студентски права за явяване.

Изпита се осъществява на базата на писмено развити от студентите въпроси от предварително раздаден конспект (до 2 часа).

Крайната оценка отчита оценките от текущия контрол и от изпита в съотношение 40/60:

Окончателна оценка=0,4 Ki + 0,6 (Exam) , при оценки различни от слаб(2). n

Учебно-технически средства


Използват се шрайбпроектор и LCD-панел за илюстрация на материали, табла и схеми. Има възможност да се извършват демонстрации за онагледяване и задълбочаване на преподавания лекционен материал.

МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРНА БАЗА


За провеждане на лабораторните упражнения се използува материалната база на катедра “КСТ”, където е оборудвана лаборатория по компютърни мрежи.

Учебници и учебни материали


Подготовката на студентите за изпит става основно по лекциите, които са съставени конкретно за техния профил и съобразно предвидения хорариум на дисциплината. Допълнително могат да се ползват учебните пособия, посочени в основната и допълнителна литература, както и други учебници, където има развит аналогичен материал.

Преди изпит студентите имат възможност за групови или индивидуални консултации с лектора и асистента.


Изготвил:…………................................

(доц. д-р инж. В.Христов)


Програмата е въведена през учебната ......./.......... година.

Програмата е обсъдена и приета от Катедрения съвет на катедра “КСТ” Протокол №..../.............


Ръководител катедра:..............................................

(доц.д-р В.Христов)


Катедра “КСТ”


Конспект по дисциплината


Компютърни мрежи”


 1. Развитие на компютърните мрежи

 2. Класификация на компютърните мрежи

 3. Мрежови услуги

 4. Приложения на компютърните мрежи

 5. Топологии- видове

 6. Еталонен модел

 7. Физическо ниво

 8. Канално ниво

 9. Мрежово ниво

 10. Транспортно ниво

 11. Сесийно и представително нива

 12. Протоколи и интерфейси

 13. Протоколни взаимодействия

 14. Режими на обмен на данни

 15. Междинни комуникационни възли

 16. Видове съобщителни среди

 17. Принципи на предаване на сигнали по съобщителните среди. Пример.

 18. Управление на достъпа до съобщителната среда

 19. Метод за множествен достъп с откриване на носещата и разпознаване на конфликтите

 20. Метод за достъп с управляващ маркер

 21. Метод за достъп с кодово разделяне на каналите

 22. Етернет технологии

 23. Безжични мрежи

 24. Интернет – основни характеристики. Достъп до Интернет

 25. Адресация в Интернет. Преобразуване на логически адрес във физически

 26. Архитектура на Интернет. Ниво “мрежов интерфейс”

 27. Ниво Интернет

 28. Транспортно ниво

 29. Приложно ниво

 30. Асинхронен трансферен метод(АТМ)


Съставил:

/доц. д-р В. Христов/

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на дисциплината: Компютърни мрежи


Семестър: 7 семестър

Вид на курса: лекции

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 3 часа лекции 2 часа упражнения седмично/ ЗС

Брой кредити: 6.5

Преподаватели: доц.д-р инж.Валентин Христов

ас. д-р Антон Стоилов

Катедра: КСТ

Статут на дисциплината в учебния план:

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “КСТ”Описание на дисциплината:

В учебния материал се изучават основите на компютърните мрежи и Интернет: архитектура на компютърни мрежи; методи за достъп до съобщителната среда и реализации на локални мрежи; протоколи за глобални мрежи; маршрутизиращи протоколи; архитектура и основни мрежови услуги в Интернет.

Цел на дисциплината:

Целта на тази учебна дисциплина е студентите да получат необходимите знания и умения за проектиране, изграждане и администриране на локални и глобални компютърни мрежи.

Методи на обучение: беседи, демонстрации, решаване на задачи

Предварителни условия: За изучаване на дисциплината са необходими знания по: Kомуникационна техника, Операционни системи и Компютърни архитектури.Оценяване: писмен изпит /Exam/.


Записване за обучение по дисциплината: Задължителна дисциплина

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел


Литература:

 1. Христов В. Киров Н.,“ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ”, ЮЗУ “Н.Рилски” –Благоевград, 2004

 2. Ганчев И. Компютърни мрежи. ИПМ - Пловдив, 1999.

 3. Дод, A. Наръчник по телекомуникации. София, ИнфоДар, 1999

 4. Костадинова А. и др. Съвременни системи за достъп до Интернет. Аналитичен обзор. Център за информация и документация - ЦЕНТИ, София, 2000.

 5. Мирчев С. Т. АТМ комуникации. София, Нови знания, 2001

 6. под ред. на К. Боянов. Компютърни мрежи. Интернет, София, НБУ, 1999.

 7. Христов В. и Стоилов А., „Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни мрежи”, ЮЗУ “Н.Рилски” –Благоевград, 2007


Съкращения: ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър

DESCRIPTION OF THE COURSE


Name of the course:

Computer Networks

Number:Semester:
7

Type of teaching:

Lectures and laboratory work

Lessons per week:
L -
3 hours; LW – 2 hours

Number of credits:
6,5


LECTURER: Assoc. Prof. Valentin Hristov, Ph.D

South-West University, Computer Systems Department

COURSE STATUS IN THE CURRICULUM:

The course is compulsory for regular education of speciality “Computer systems and technologies” – bachelor degree (Computer Systems and Technology Department).

DESCRIPTION OF THE COURSE:

The course discuses the problems concerning design, building and application of computer networks. The lectures begin with introduction to computer networks, principles of building, historical development and their contemporary classification. Open system interconnection model of ISO is presented. Teaching course includes basic principles of building and functioning of Local Area Networks (LAN) illustrated by practical technical solutions in LAN Ethernet. The lectures on the most popular in the world computer network Internet present its basic characteristics, principles of functioning and application. The laboratory work helps to better rationalization of lecture material and contribute to formation of practical skills.

AIMS AND OBJECTIVES OF THE COURSE:

The aim of the course is to acquaint students with the basic principles, standards and tendencies of development in the field of computer networks. This will help them in future to professionally solve system tasks in the area of network communications.

TEACHING METHODS:

Lectures (with slides, multimedia projector) and additional text materials; laboratory work (based on instructions) with a tutorial for every laboratory theme.

PREREQUISITES:

Basic knowledge in informatics.

AUXILIARY MEANS FOR TEACHING:

Computer and multimedia projector for the course. Computer, development software, local area network, Internet and a tutorial for every laboratory theme.

METHOD OF ASSESSMENT: written examination (work for fixed time).

ARRANGEMENT FOR EXAMINATION: in the department office, co-ordinated with the lecturer.Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Програма дисциплина: \"Компютърни мрежи\" iconМинистерство на образованието, младежта и науката
Учебната програма по Компютърни мрежи – I част е предназначена за професии техник на компютърни системи и монтьор на компютърни системи,...

Програма дисциплина: \"Компютърни мрежи\" iconМинистерство на образованието, младежта и науката
Учебната програма по Учебна практика по: Компютърни мрежи – I част, е предназначена за професия Техник на компютърни системи, специалност...

Програма дисциплина: \"Компютърни мрежи\" iconМинистерство на образованието и науката
Учебната програма по предмета учебна практика по: аналогова схемотехника е предназначена за професии техник на компютърни системи...

Програма дисциплина: \"Компютърни мрежи\" iconМинистерство на образованието, младежта и науката
Учебната програма по предмета Проектиране на електронни схеми е предназначена за професии Техник на компютърни системи и Монтьор...

Програма дисциплина: \"Компютърни мрежи\" iconДисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 7
Изследване на алгоритмите за намиране на минимално свързващо дърво в мрежова топология от прозрачни мостове

Програма дисциплина: \"Компютърни мрежи\" iconДисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 5
Ако след някакво време time out не получим аск, подразбираме, че текущия кадър не е приет

Програма дисциплина: \"Компютърни мрежи\" iconДисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 8
Най-просто казано, локалната мрежа е високоскоростна комуникационна връзка между устройства за обработка на данни, разположени в...

Програма дисциплина: \"Компютърни мрежи\" iconВисокоскоростни компютърни мрежи
Развитието на високоскоростните технологии за компютърни мрежи понастоящем е свързано с четири различни високоскоростни стандарта...

Програма дисциплина: \"Компютърни мрежи\" iconДисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 10
Отдалечено уравление на ресурси. Протокол smnp. Примери за smnp- управление на устройства

Програма дисциплина: \"Компютърни мрежи\" iconДисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 3
Изседване на проблемите за шумоустойчиво кодиране във физичeския канал; nrz -кодове; манчестерски код; ami-кодиране

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©izt.bgdocs.org 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом