Документация за участие в обществена поръчка
ИмеДокументация за участие в обществена поръчка
страница1/7
Дата на преобразуване09.07.2013
Размер0.98 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sbaltosm.com/aop/DokMedikamenti.doc
  1   2   3   4   5   6   7СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА – „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД

град София, ул. “Никола Габровски” № 1


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

ДОСТАВКА НА

МЕДИКАМЕНТИ


Одобрена с Решение 53/30.04.2013 год.

на Изпълнителния директор директор на

СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД


УКАЗАНИЯ


ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


Наименование на поръчката: ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД


Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет адрес www.sbaltosm.com


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


При изготвяне на офертата всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.


До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.


Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта за една или повече обособени позиции от предмета процедурата.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка трябва да представи оферта за най-малко 80 % от обема на обособената/ите позиция/и, за която/ито участва.

Възложителят не е допуснал възможността за представяне на варианти, съответно всеки участник може да предложи само един вариант в офертата си.


Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на участник, не може да представи самостоятелна оферта.


Всяка представена оферта трябва да съдържа:


1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице.

В случай, че участникът е обединение – документ подписан от лицата в обединението, в оригинал или нотариално заверено копие. В договора за създаване на обединението следва задължително да се съдържат клаузи, че всички участници в обединението ще останат заедно до края на изпълнение на обществената поръчка; че всички участници отговарят солидарно за изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. Не се допускат никакви промени в състава на обединението. В договора задължително се посочва лице, което представлява обединението.

2. Документ за гаранция за участие;

3. Доказателствата за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП и за технически възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в Обявлението за обществена поръчка;

4. Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;

5. Декларация по чл.56 ал.1,т.8 от ЗОП за участието на подизпълнители;

6.Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

7. Срок на плащане на заявени медицински консумативи- съгласно чл.303а от ТЗ;

8. Предлагана цена (Ценово предложение)- задължително на хартиен и електронен носител.

9. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5 ЗОП;

10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

11. Срок на валидност на офертата (най-малко 120 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти);

12. Образци, брошури, каталози или други оригинални материали с описание на предлаганите артикули, които да доказват съответствието на предлаганите артикули с исканата от възложителя спецификация.

13. Надлежно попълнен и подписан договор /без цени и артикури/.

14 Друга информация и/или документи, посочени в Обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие;

16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;


Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56, ал.1, т.4,5,6 и 11 се представят за всеки от тях, а изискванията за тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.


Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл.56 ал. 1, т. 1 и 6 ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по чл.56 ал. 1, т. 4 и 5 ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП;


Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по Чл.56 ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по чл.56 ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод.


ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ


Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.


Офертите се представят лично от участника или от негов упълномощен представител всеки работен ден от 10,00ч. до 14,00ч. в деловодството на СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД на следния адрес: град София, ул. "Никола Габровски" № 1, бл. 2, ет. 5. Краен срок за получаване на оферти – 12.06.2013г. до 14:00часа.

Предложенията могат да бъдат изпратени по пощата, като препоръчана пратка с обратна разписка или куриер. В този случай валидна е датата и часът на получаване.


Всеки плик с оферта съдържа 3 (три) запечатани непрозрачни плика със следното съдържание:

1. Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите, а именно:

А/ Списък с документи, съдържащи се в офертата;

Б/ копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър-когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице- нотариално заверени; . Документите трябва да бъдат издадени от компетентния орган в страната на кандидата и следва да бъдат представени в заверени от участника копия. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, документът се представя в легализиран превод.

В/ Документ за внесена гаранция за участие: участникът представя гаранция за участие в откритата процедура под формата на парична сума , която може да бъде внесена в касата на възложителя в в град София, ул. "Никола Габровски" № 1, бл. 2, ет. 5 или учредена банкова гаранция в полза на Възложителя преведена по банкова сметка на СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД в IBAN: BG16 UNCR 9660 1036 8525 01; BIC код: UNCRBGSF при „Уникредит Булбанк” АД, клон Батенберг, в размер за обособените позиции, съгласно подробна спецификация, както следва:


I-ва обособена позиция Антибиотици - 34лв.

II-ра обособена позиция Медикаменти за нервната система - 100лв.

III-та обособена позиция Медикаменти за кръвта - 409лв.

IV-та обособена позиция Медикаменти за сърдечно-съдовата система - 2лв.

V-та обособена позиция Общо противовъзпалителни средства - 16лв.

VI-та обособена позиция Медикаменти за дихателната система - 15лв.

VII-ма обособена позиция Медикаменти за храносмилателната система - 1лв.

VIII-ма обособена позиция Витамини - 4лв.

IX-та обособена позиция Медикаменти за дерматологията - 4лв.

X-та обособена позиция Разтвори за инжектиране - 2лв.

XI-та обособена позиция Медикаментозни разтвори - 211лв.

XII-та обособена позиция Антисептични средства - 7 лв.

XIII-та обособена позиция Препарати за дезинфекция на повърхности,

медицински инструменти и принадлежности - 39лв.

XIV-та обособена позиция Препарати за хигиенна и хирургична

дезинфекция на ръце и кожа - 54лв.

XV-та обособена позиция ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ

Клинична лаборатория – биохимични реактиви, уринни тестове и бои - 246лв.

XVI-та обособена позиция Реактиви и консумативи за клинична

лаборатория – реактиви за коагулация - 27лв.


Банковата гаранция, следва да е оригинална, безусловна, неотменяема издадена от българска или чуждестранна банка в полза на СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД , със срок на валидност 90 дни, считано от датата на разглеждане на предложението. Банковите гаранции издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението;


Г/ Доказателства Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Участниците, които нямат задължение да обявяват годишен финансов отчет по партидата си в търговския регистър или макар да са задължени не са обявявили годишния си финансов отчет за посочената в документацията година, следва да представят заверено копие с гриф „Вярно с оригинала” на Годишен финансов отчет в частта: баланс и отчет за приходите и разходите на участника за 2012 г /в случай, че подлежат на независим финансов одит и последният заверен годишен финансов отчет от одитор/; За новорегистрирани кандидати, които не могат да отговарят на условията по т.т.III.2.2 и III.2.3 от настоящото обявление, същите следва да представят от банка писмо за ангажимент до размера на стойността на позицията/позициите, за които кандидатстват, за целия срок на договора, с което да гарантира финасовите възможности на кандидата за изпълнение на поръчката, в случай, че същият бъде избран за изпълнител.
Минимални изисквания: Изискуеми документи и информация: Участниците, които нямат задължение да обявяват годишен финансов отчет по партидата си в търговския регистър или макар да са задължени не са обявявили годишния си финансов отчет за посочената в документацията година, следва да представят заверено копие с гриф „Вярно с оригинала” на Годишен финансов отчет в частта: баланс и отчет за приходите и разходите на участника за 2012г ./в случай, че подлежат на независим финансов одит и последният заверен годишен финансов отчет от одитор. За новорегистрирани търговци, писмо за ангажимент от банка, с което да удостоверят намерението на банката-партньор да гарантира финансовите възможности на кандидата за изпълнение на поръчката до размера на обособената позиция, за която участва за целия срок на договора, при условие, че същият бъде избран за изпълнител.


Д/ доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 ЗОП- Списък на основните договори на участника през последните три години /2010, 2011, 2012/г., включително стойности, дати /или срок на действие на договора/ и получатели, придружен от препоръки за добро изпълнение от болничните заведения от списъка на посочените договори от участника. Препоръките се представят в оригинал и следва да са подписани от представляващия търговското дружество, издал препоръката – изпълнителен директор, управител; Сертификати /валидни/, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качество, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти - валидни за срока на договора, който ще бъде подписан с изпълнителя.;

  • необходимите разрешителни (лицензии) за доставка и търговия на съответната стока от предмета на процедурата - валидни за срока на договора, който ще бъде подписан с изпълнителя;

  • оторизационни писма от фирмата – вносител и/или производител на съответната стока или ексклузивен вносител за българския пазар, валидни за срока на договора, който ще бъде подписан с изпълнителя.


Минимални изисквания: Всеки участник трябва да представи минимум 2 (две) препоръки за добро изпълнение, издадени не по-късно от 24 месеца назад, считано от датата на подаване на предложенията. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно на участника и/или производителя или оторизирания представител, който представлява участника за въведена Система за управление на качеството в съответствие с изискванията за търговия с лабораторни консумативи – копие;

Декларация, че предлаганите медицински /лабораторни/ реактиви (когато е приложимо) са съвместими с наличните при възложителя апарати и/или да се представят мостри за всички позиции от обособените позиции, касаещи доставката им. Всички документи следва да са на български език или придружени от превод на български език заверен от заклет преводач

Е/ Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;

Ж/ подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, както и вида на работите които ще извършва и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители съгл. чл.56, ал.1, т.7 ЗОП, или декларация, че участникът няма да ползва поизпълнители - оригинал;

З/ Декларация по чл.56 ал.1,т.8 от ЗОП за участието на подизпълнители;

И/ Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5 ЗОП;

Й/ декларация за приемане на условията в проекта на договор;

К/ Срок на валидност на офертата (най-малко 120 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти);

Л/ Образци, брошури, каталози или други оригинални материали с описание на предлаганите артикули, които да доказват съответствието на предлаганите артикули с исканата от възложителя спецификация – когато се представят.

М/ Надлежно попълнен и подписан договор / без цени и артикури/.

Н/ Друга информация и/или документи, посочени в Обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие

О/ Заверени от участника копия на документи за регистрация по ДДС идентификационен номер в случай, че участникът е регистриран по реда на Закона за данък върху добавената стойност;

П/ Сертификати /валидни/, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качество, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти - валидни за срока на договора, който ще бъде подписан с изпълнителя.;

  • необходимите разрешителни (лицензии) за доставка и търговия на съответната стока от предмета на процедурата - валидни за срока на договора, който ще бъде подписан с изпълнителя;

  • оторизационни писма от фирмата – вносител и/или производител на съответната стока или ексклузивен вносител за българския пазар, валидни за срока на договора, който ще бъде подписан с изпълнителя.

Сертификати или декларации от участника за нанесена СЕ маркировка - за позициите, за които е приложимо или декларация, съдържаща обосновка от производителя, участника или техен упълномощен представител, че за съответния продукт не е приложимо изискването за СЕ маркировка; Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти – за позициите, които представляват лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ; Разрешение за употреба в Република България – за позициите, които представляват лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ.


Р/ списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

С/ Административни сведения – попълва се приложен към настоящата документация образец – (Приложение № 3)

За всеки представен сертификат или декларация участниците са длъжни да посочат за коя обособена позиция или комплексна обособена позиция се отнася чрез записване номера на обособената позиция или комплексната обособена позиция върху съответния документ или по друг подходящ прегледен начин.

Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Ако се представят копия на документи, те трябва да бъдат със заверка "вярно с оригинала".


Плик №2 с надпис „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”


Пликът съдържа:


Техническа оферта – подписва се от представляващия дружеството на участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството;


СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  • ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” – съдържа ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;

  • ТРИТЕ ПЛИКА СЕ ПОСТАВЯТ В ЕДИН ОБЩ НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК, като се изписва:СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД

град София, ул. "Никола Габровски" № 1, бл. 2, ет. 5

Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медикаменти за нуждите на СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД

и следната информация: име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.


При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

Всички разходи на участника за участие в процедурата за негова сметка.


КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ


Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.

Възложителят може да представя своите писма и уведомления чрез факс, препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакти, определено за тази цел, което е посочено в обявлението за обществена поръчка.

Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, в това число и за отваряне на ценовите предложения се публикуват на сайта на Възложителя www.sbaltosm.com.

В предвидените от ЗОП срокове, преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок от постъпване на искането.

Възложителят изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други лица.

За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или част от нея на кандидатите, които са я закупили. В този случай при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.


ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


Когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта, възложителят може да удължи срока за получаването им с не повече от 30 дни. Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни, когато е постъпило искане, че първоначално определеният срок е недостатъчен.

В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

За провеждане на процедурата възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите.

Срокът за приключване на работата на комисията се определя от възложителя в заповедта.

Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на възложителя декларация съгласно изискванията на ЗОП .

По време на разглеждане на офертите комисията може да поиска от участник допълнителна информация и разяснения. Искането на комисията е в писмен вид, като се дава разумен срок за отговор. Отговорът на участника също е писмен. Не се вземат под внимание разяснения на участника по офертата, които не са в отговор на искането на комисията.

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да иска разяснения относно представените сертификати и документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

При предоставяне на данни и документация участниците могат да налагат изисквания в защита на конфиденциалния характер на информацията само в случаите на чл.33, ал.4 от Закона за обществени поръчки.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация, с което комисията приключва своята работа. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Отварянето на офертите е публично и на него магот да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Отварянето на офертите ще се извърши на 13.06.2013г. 11:00 часа в град София, ул. "Никола Габровски" № 1, бл. 2, ет. 5, Заседателна зала.


КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща на участниците решението в 3-дневен срок от издаването му.

В изключителни случаи възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник, приел изменението, е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.


ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИ ГАРАНЦИИТЕ


Гаранциите се представят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция.

Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или да бъде внесен депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:

1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

При сключване на договор гаранцията за добро изпълнение на договора се определя в размер -2% от общата стойност на договора, предоставена по същия начин.

ДРУГИ УКАЗАНИЯ


Медицинските консумативи трябва да бъдат опаковани задължително според изискванията на съхранение, транспорт и безопасност, придружеини от анализно свидетелство с посочен срок на годност и произход;


По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република България.


Всички представени по процедурата документи остават в архива на възложителя.


СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД


М Е Т О Д И К А


ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

НА ОФЕРТА


Наименование на поръчката: ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД


Точни указания за определяне на комплексната оценка на оферта


Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта. Комплексната оценка /макс. 100 точки/ се извършва по долупосочените показатели и съответните им относителни тежести по следната формула:

Комплексната оценка /max 100 точки/ се изчислява по формулата:

Ко = Пц + П тв + Псд

Показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:
Показатели

Тежест на показателите в комплексната оценка

1

Пц – Предложена цена


до 40 точки


2

Псд – Срок на доставка

до 10 точки

3

Псп – Качество

до 50 точки

Общо

Макс. 100 т.


1. Тежестта на показателя „Предложена цена” /Пц/ – с тегловен коефициент 40 точки се определя, като се изчисли най-ниската предложена цена от участник спрямо предложената цена на всеки един от участниците по формулата:

Цmin

Пц = --------------- х 40, където:

Цуч


Цmin – най-ниска предложена цена от участник

Ц уч – предложена цена от съответния участник


Ценовата оферта може да включва различна цена на даден показател в зависимост от обема изследвания.


2. Тежестта на показателя „Срок на доставка /Псд/ – с тегловен коефициент 10 точки, изчислен по формулата


П мин.

Псд = --------------- х 10, където:

П предл.


П мин. е минималния срок на доставка;

П предл. е срока на доставка на конкретното предложение от кандидата


3. Тежестта на показателя „Качество” /Пк/ – с тегловен коефициент 50 точки,

Критерият “качество” се изразява в цифри-от 1 до 50 точки. Удостоверява се с тестване на приложените мостри.

Фирми, които не са предоставили мостри на продуктите по критерий ”качество” ще получат минимален брой точки, освен в случаите, в които Възложителят вече е ползвал даден продукт и има преценка за качествените му характеристики.

Удостоверява се със степента на съответствие с националните стандарти и препоръките в тях, добрата лабораторна практика-чувствителност, специфичност, възпроизводимост на метода, срок на годност и др.

Kомисията въз основа на степента на съответствие с методиките определя:

- 0 точки – не съответстват;

- 15 точки – съответстват в известна степен

- 35 точки – съответстват с малки изключения;

- 50 точки – напълно съответстват.

Оценката се определя по експертно становище на специалистите – членове на комисията по провеждане на процедурата, според степента, в която всеки офериран от участника продукт удовлетворява възложителя по отношение на неговото качество (изпитване на представени мостри, сравнение на представени каталози, професионална преценка, предишен опит). Становището се базира на знанията и професионалния опит на специалистите – членове на комисията, които имат право да правят практически опити и тестове на представените мостри. В правото на комисията е да прецени в каква степен качеството на всеки офериран продукт удовлетворява възложителя и да го оцени по адекватен начин.


Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Изготвената комплексна оценка на всеки участник е обект на приемане и утвърждаване от всички членове на комисията, което се удостоверява с подписването на протокола.

Комисията оценява и класира участниците пo степента на съответствие на офертите с предварително обявените условия в документацията за участие.

Икономически най-изгодна за възложителя е офертата, събрала сбор от най-голям брой точки по определените показатели.


СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД


Пълно описание на ПРЕДМЕТА на поръчката, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ


Наименование на поръчката дадено от възложителя:

Доставка на медицински консумативи (Код по КОП: 33140000)


Място на изпълнение на доставката:

град София, район Изгрев, ж.к. "Дианабад",

ул. "Никола Габровски" № 1, бл. 2


Обект на поръчката:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на

СБАЛТОСМ "Проф.д-р Димитър Шойлев” ЕАД,

включваща 16 обособени позици.


Поръчката включва следните обособени позиции:


ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

I-ва обособена позиция код 33621100


Антибиотици
НАИМЕНОВАНИЕ

1.

Аугментин / оригинал

2.

Гентамицин

3.

Зинат

4.

Клацид SR / оригинал

5.

Неомицин спрей

6.

Оспамокс

7.

Оспексин

8.

Цефтриаксон

9.

Цефтриаксон

10.

Ципрофлоксацин

11.

Линкомицин  1   2   3   4   5   6   7

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Документация за участие в обществена поръчка iconМетодика за определяне на комплексна оценка на офертите към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “помощ за подготовка на окончателно...

Документация за участие в обществена поръчка iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013
Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя zemen-bg com, от датата на...

Документация за участие в обществена поръчка iconГрадски транспорт" еад, ул. "Тролейна" №48, гр. Варна 9000 до всички закупили/получили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Относно: Писмено запитване от участник във връзка с документация и условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена...

Документация за участие в обществена поръчка iconДокументация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Долуподписаните, във връзка с кандидатстването ни за изпълнение на обществена поръчка за „строителен надзор и инвеститорски контрол...

Документация за участие в обществена поръчка iconОбщина видин документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно зоп с предмет

Документация за участие в обществена поръчка iconКъм документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „
По повод участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Разрушаване на сгради и съоръжения във връзка...

Документация за участие в обществена поръчка iconРешение за откриване на процедура по зоп за възлагане на обществена поръчка
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

Документация за участие в обществена поръчка iconДокументация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Електроенергиен системен оператор” еад чрез Мрежови Експлоатационен Район Плевен обявява процедура за избор на изпълнител на обществена...

Документация за участие в обществена поръчка iconИнж. Сашка Дамянова/ документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в оп

Документация за участие в обществена поръчка iconИнж. Сашка Дамянова/ документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в оп

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©izt.bgdocs.org 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом